فایل کامل بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کلمات کلیدی:مدل فولمر,FULMER,تخمین ورشکستگی,امکان سنجی,بورس اوراق بهادار تهران

پایاننامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری

بررسی امکانسنجی

استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امکان سنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر ه گیری

از فرصت های سرمایه گذاری میشود. پیش بینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،

شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه

به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب

سرمایهگذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های

مناسب، سرمایه گذاری نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر

در تخمین ورشکستگی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)

1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، - جهت تحقیق یک دوره 8 ساله (از سال 1375

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این مدل پیش بینی را برای یکسال

و دوسال قبل از ورشکستگی انجام می دهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل برای پیش بینی

ورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده 412 قانون تجارت

میباشد. نتایج نشان می دهد که مدل در یکسال قبل از ورشکس تگی در حدود 75 درصد و در

دوسال قبل از ورشکس تگی حدود 68 درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرستی پیش -

بینی نماید . نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکت ها بحث زمان می باشد،

بدینگونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مدل کمتر می -

شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه ............................................................................................................................................. 2

2-1 تشریح و بیان موضوع ..................................................................................................................... 3

3-1 ضرورت انجام تحقیق ..................................................................................................................... 6

4-1 اهداف اساسی تحقیق ...................................................................................................................... 8

5-1 کاربرد نحقیق .................................................................................................................................. 10

6-1 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................... 12

7-1 روش انجام تحقیق ........................................................................................................................... 13

8-1 جامعه و نمونه آماری ....................................................................................................................... 13

9-1 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق .............................................................. 15

10-1 چارچوب فصول آتی ....................................................................................................................... 16

فصل دوم: ادبیات موضوعی

1-2 مقدمه ............................................................................................................................................... 18

2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ............................................................................................... 19

3-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران ................................................................................................. 20

4-2 تاریخچه نسبتهای مالی .................................................................................................................... 21

1-4-2 کاریردنسبتهای مالی برای اهداف پیش بینی ..................................................................................... 22

2-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی .............................................................................................. 24

5-2 تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ........................................................................................................ 26

6-2 روشهای کنونی پیش بینی ورشکستگی .......................................................................................... 27

1-6-2 استفاده از شاخصهای کلیدی ......................................................................................................... 29

2-6-2 تحلیل بنیادی ................................................................................................................................... 30

7-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه .......................................................................................... 31

8-2 منشاء تاریخی ورشکستگی .............................................................................................................. 34

1-8-2 تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت .............................................................. 35

36 -1-8-2 سوابق قانونگذاری در حقوق ایران ..............................................................................................

1

2-8-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ............................................................................................... 38

ب

9-2 عوامل مشکلات مالی ....................................................................................................................... 42

10-2 عوامل ورشکستگی .......................................................................................................................... 43

11-2 تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی ..................................................................................... 52

تحلیل روند ...................................................................................................................................... 53 -11-2

1

تحلیل عملیات حسابداری .......................................................................................................... 54 -11-2

2

تحلیل مدیریت ................................................................................................................................ 55 -11-2

3

اهمیت پی شبینی ها ........................................................................................................................... 56 -11-2

4

سایر عوامل ...................................................................................................................................... 57 -11-2

5

12-2 تئوری ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ...................................................................................... 58

تحقیقات خارجی ............................................................................................................................. 60 -12-2

1

تحقیقات داخلی ............................................................................................................................... 74 -12-2

2

13-2 تئوری جدید ورشکستگی ............................................................................................................... 75

مکانیسم تئوری کنترل ...................................................................................................................... 79 -13-2

1

14-2 توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ........................................................................................ 84

15-2 خلاصه ............................................................................................................................................. 99

فصل سوم: روش و ساختار تحقیق

1-3 مقدمه ............................................................................................................................................... 101

2-3 موضوع تحقیق ................................................................................................................................. 101

3-3 روش تحقیق .................................................................................................................................... 102

4-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق ........................................................................................................... 103

5-3 جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................................... 104

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ............................................................................................ 105

7-3 مبانی نظری متغیرهای مدل .............................................................................................................. 106

1-7-3 نتایج مدل ........................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات

1-4 مقدمه ............................................................................................................................................... 116

ت

2-4 اطلاعات حاصل از نمونهگیری ........................................................................................................ 116

3-4 نتایج فرضیات تحقیق ...................................................................................................................... 117

1-3-4 فرضیات ........................................................................................................................................... 117

2-3-4 محاسبه متغیرهای مدل .................................................................................................................... 119

3-3-4 نتایج تحقیقات ................................................................................................................................. 124

1-3 آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا .................................................................................. 124 -3-4

2-3 آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا .................................................................................. 125 -3-4

4-4 نتیجهگیری ....................................................................................................................................... 127

5-4 پیشنهادات تحقیق ............................................................................................................................ 130

6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ......................................................................................................... 131

منابع و ماخذ ........................................................................................................ 133

پیوست .................................................................................................................. 139

ادامه مطلب و دریافت فایل

مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان):مرگ سهراب و رستم,زبان و ادبیات کهن فارسی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان),سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه

كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده:كاهش ابعاد,یادگیری ماشین,روشهای كاهش ابعاد داده,دانلود پروژه مطالعاتی درس یادگیری ماشین,كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده,دانلود پروژه مطالعاتی رشته هوش مصنوعی,کد متلب کاهش ابعاد,کد متلب Dimensionality Reduction

تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی (مرداب انزلی- ماسوله – قلعه رودخان- تپه مارلیک- داماش):اقلیم,گردشگری,صنایع دستی,تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته جغرافیا

دانلود پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی و IT در مدیریت زنجیره تامین:مدیریت زنجیره تامین,تفاوت مدیریت زنجیره تامین و لجستیک,حوزه های مدیریت زنجیره تامین ,نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین و تجارت الکترونیک,اهمیت اطلاعات در زنجیره تامین,دانلود پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی و IT در مدیریت زنجیره تامین

پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان سایت اتحادیه كتاب فروشان:سیستم کتابخانه,اصول طراحی صفحات وب,سایت اتحادیه كتاب فروشان,اتوماسیون و آنالیز سیستم کتابخانه,موجودیتهای سیستم کتابخانه,دانلود پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان سایت اتحادیه كتاب فروشان,انجام پروژه برنامه نویسی,خرید پروژه برنامه نویسی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه

پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار:سیستم اطلاعات مدیریت,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت,متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت بیماریها در چارچوب زاکمن,پروپوزال سیستم اطلاعات مدیریت,پروپوزال سیستم های اطلاعات مدیریت

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی:دانلود تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی,مفهوم حقوق مالکیت فکری,مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی,مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه,سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری,حقوق مالكیت فكری در ایران,ضرورت تدوین و طراحی نظام مالكیت فكری,حق تالیف از دیدگاه فقه,حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه,اسم تجا

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی:دانلود مقاله ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,دانلود مقالات رشته تاریخ,دانلود مقالات تاریخ,خرید مقالات رشته تاریخ

پرسشنامه تاثیر بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات:پرسشنامه بازاریابی اجتماعی,پرسشنامه پیشبرد فروش,پرسشنامه پیشبرد فروش محصولات,پرسشنامه پیشبرد فروش محصولات سن ایچ

کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان:مدل سنجش متوازن,ارزیابی عملکرد,توسعه مدیریت مالی,مدیریت مالی سازمان,کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان,دانلود مقاله مدیریت